Algemene voorwaarden voor levering en plaatsing van beglazing in bestaande kozijnen

RenoWindow

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op alle contractuele relaties tussen RenoWindow s.r.l. en haar klanten.

Metingen uitvoeren

Op verzoek van de klant stuurt RenoWindow een medewerker naar de plaats van de geplande werkzaamheden om de precieze afmetingen van de te vervangen beglazing te bepalen. Tenzij vooraf overeengekomen door partijen of in geval van misbruik, worden deze verplaatsingen en metingen uitgevoerd ten laste van RenoWindow. Tijdens de maatopname kan onze medewerker een mondelinge prijsindicatie meedelen. Deze inschatting is strikt indicatief, niet bindend en zal al dan niet bevestigd worden in een daaropvolgende offerte.

Offerte

De prijsoffertes van RenoWindow zijn vermeld in euro’s en inclusief BTW. Het certificaat dat de toepassing van het verlaagde btw-tarief toestaat, moet uiterlijk bij de aanvaarding van het Bod door de klant worden voorgelegd. Anders wordt het normale btw-tarief van kracht. De aanbiedingen zijn bindend voor RenoWindow, op voorwaarde dat de klant ze accepteert uiterlijk 30 dagen na hun mededeling. Het staat RenoWindow echter vrij, naar eigen goeddunken, om het contract te beëindigen of om een prijssupplement te claimen wanneer onjuiste of onvolledige informatie van de klant of elementen die voor de partijen onvoorspelbaar zijn, de uitvoering van het contract complexer of duurder maken.

Betalingsvoorwaarden

Tenzij anders vermeld in de prijsofferte, wordt een voorschot van 30% aangerekend bij bestelling, 50% na productie van het glas en voor de levering, saldo 20% na installatie. In het geval dat de klant verkeert in een situatie van collectieve schuldbemiddeling, zal RenoWindow bevoegd zijn om de betaling van de laatste schijf (20%) te vorderen vóór de plaatsing van de beglazing. Facturen van RenoWindow zijn betaalbaar binnen 8 dagen. Bij gebreke hiervan zal de klant een forfaitaire vergoeding van 10% (met een minimum van € 250) verschuldigd zijn, evenals verwijlintresten tegen het tarief dat is vastgelegd in de wet van 2 augustus 2002 betreffende laattijdige betalingen in zakelijke transacties. In geval van niet-betaling van een door de klant verschuldigd bedrag, kan RenoWindow de uitvoering van het contract opschorten, evenals de uitvoering van enig ander contract tussen de partijen, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige vergoeding als gevolg van deze opschorting . In geval van niet-betaling van een door de Klant verschuldigd bedrag, kan RenoWindow de uitvoering van het contract alsook de uitvoering van elk ander contract tussen de partijen opschorten, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding voor dergelijke opschorting. Een aanhoudende niet-betaling vijftien dagen na het verzenden van een aanmaning geeft RenoWindow het recht om het contract met onmiddellijke ingang te beëindigen en een schadevergoeding te eisen gelijk aan: •    Breuk voor betaling van de eerste aanbetaling: 50% van het offertebedrag •    Breuk voor betaling van de tweede aanbetaling: 80% van het offertebedrag

Deadlines

De leverings- en installatietijden vermeld in het Bod worden slechts ter informatie gegeven. Het niet naleven ervan geeft de klant dus geen recht op verhaal. Zodra RenoWindow de voor de Klant bestelde beglazing heeft ontvangen, wordt in onderling overleg een plaatsingsdatum vastgelegd. Indien de beglazing klaar is om geplaatst te worden en deze niet kan worden geplaatst om een reden die niet aan RenoWindow is toe te rekenen, worden de kosten die inherent zijn aan deze annulering aan de klant in rekening gebracht (opslag van de beglazing tot een euro per dag per vierkante meter) , verplaatsing van een lift, etc.). De Klant is geïnformeerd dat RenoWindow haar werkzaamheden alleen bij droog weer kan uitvoeren. Het risico van slecht weer kan er daarom toe leiden dat RenoWindow zijn routes annuleert of reorganiseert, zonder dat deze wijziging enig recht voor de Klant opent.

Aanbod en risico’s

Tenzij anders vermeld in het aanbod, zijn de transport- en laadkosten van de beglazing bij de prijs inbegrepen. Het zal echter tegen kostprijs aan de Klant worden gefactureerd in het geval dat een of meer extra transporten moeten worden uitgevoerd voor oorzaken die niet aan RenoWindow zijn toe te schrijven. De overdracht van risico’s vindt plaats tijdens de levering van de beglazing aan de locatie van de klant, alle risico’s en in het bijzonder diefstal en onvoorziene gebeurtenissen worden vanaf dit moment door de klant gedragen. Naast het bovengenoemde, draagt de klant er zorg voor dat de beglazing, op zijn risico, op een veiligste kan worden gestald om diefstal te voorkomen. Deze opslagplaats moet voorzien zijn van een stabiele ondergrond om het omvallen van de glasbok te voorkomen. Als de beglazing op een glasbok wordt geleverd, wordt de klant vanaf de levering tot aan de verwijdering als bewaarder beschouwd.

Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijft de beglazing het exclusieve eigendom van RenoWindow tot volledige en onvoorwaardelijke betaling van de prijs en bijkomende kosten. Tot volledige betaling behoudt RenoWindow het recht om de beglazing op kosten van de Klant terug te halen, ongeacht wie de eigenaar is.

Stand van zaken

De opdrachtgever zal de site goed toegankelijk maken. Hij zal samen met de bevoegde autoriteiten de nodige initiatieven nemen om een voldoende aantal parkeerplaatsen te voorzien zodat RenoWindow-voertuigen voor het terrein kunnen parkeren en eventuele heftoestellen kunnen manoeuvreren. Hij zal ook verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van alle vereiste bewegwijzering, met dien verstande dat, bij gebreke hiervan, alle mogelijke boetes en andere bedragen die bij RenoWindow worden gevorderd wegens gebrek aan bewegwijzering, voor rekening van de Klant zijn. Het ontmantelen van bestaande beglazing en het plaatsen van nieuwe beglazing wordt alleen uitgevoerd op voorwaarde dat de toestand van de site, zowel binnen als buiten, geen risico inhoudt, enerzijds voor de gezondheid en veiligheid van RenoWindow-medewerkers, anderzijds voor de kwaliteit van de uitvoering van het werk. De Klant zal er in het bijzonder voor zorgen dat het doorgangsgebied dat nodig is voor het transport van de beglazing en de omgeving van de plaatsen van installatie en verwijdering daarvan, perfect vrij is van alle objecten over een voldoende afstand om schade aan de RenoWindow-medewerkers te voorkomen. Beglazing en persoonlijke eigendommen. Indien nodig zal de Klant de vloer en de muren in het interventie- en doorgangsgebied beschermen. Indien RenoWindow objecten van de Klant verplaatst, kan RenoWindow niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die aan deze objecten wordt veroorzaakt. Indien nodig ligt de verantwoordelijkheid voor het inschakelen van een veiligheidscoördinator bij de opdrachtgever en zijn de daaraan verbonden kosten voor zijn eigen verantwoordelijkheid. Als de beveiligingscoördinator daarom specifieke beveiligingsmaatregelen vereist, komen de kosten en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan voor rekening van de klant. De Klant zal ervoor zorgen dat RenoWindow gratis 220 V stroom krijgt. De kosten van eventuele vertraging bij de uitvoering van de werkzaamheden te wijten aan het niet nakomen van bovengenoemde verplichtingen, kunnen aan de Klant in rekening worden gebracht. De Klant zal dus in het bijzonder de kosten van transport, uitrusting en hijsmiddelen moeten betalen, evenals de arbeidskosten die op uurbasis zullen worden berekend. Het schoonmaken van de site en van de beglazing na uitvoering van de werkzaamheden wordt door de klant kosteloos uitgevoerd. Hier kunnen geen kosten ten laste van Renowindow voor in rekening gebracht worden.

Demontage

Indien de plaatsing van nieuwe beglazing restauratie of reparatie van de kozijnen, vensterbanken, plafonds of andere elementen vereist, worden deze gefactureerd tegen de prijs vermeld in het aanbod. Als dit niet lukt, zullen deze werken worden gefactureerd op regie basis. RenoWindow is op geen enkele manier aansprakelijk voor veroorzaakte schade en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van het repareren van verborgen elementen, bijvoorbeeld kabels en leidingen van alle soorten die niet door de Klant aan RenoWindow zijn onthuld voor aanvang van de uitvoering werkt, evenals schade aan verven, behang en vloerbedekkingen in de buurt van de beglazing. De demontage en verwijdering van de vervangen beglazing is inbegrepen in de prijs, tenzij anders vermeld in het aanbod.

Plaatsing

De Klant is als enige verantwoordelijk voor het vooraf verkrijgen van alle autorisaties die vereist zijn voor het plaatsen van beglazing in een nieuwbouw of het vervangen van beglazing in een bestaande constructie. De RenoWindow-aanbiedingen zijn exclusief schilderwerken of het schoonmaken van de geleverde beglazing. Desgevallend zullen de nieuwe glaslatten ten behoeve van de nieuwe beglazing af fabriek worden behandeld, maar door de klant in de gewenste kleur worden geverfd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant of diens schilder om ons op de hoogte te brengen van de noodzaak naar overschilderbare silicone. Renowindow dient hiervan op voorhand in kennis gesteld te worden. De makelij en type silicone wordt dan ook doorgegeven.

Oplevering

De Klant zorgt ervoor dat hij aanwezig is op de leveringsdatum van de beglazing, die hem vooraf door RenoWindow zal worden meegedeeld, om te verifiëren of deze aan de bestelling voldoet, met name wat betreft de gebruikte materialen, de configuratie en kleur. Eenmaal geplaatst, wordt de beglazing onherroepelijk als ontvangen beschouwd, zonder verdere mogelijkheid voor de Klant om zich te beroepen op het bestaan van een non-conformiteit of een duidelijk defect. Wat de installatiewerkzaamheden betreft, wordt deze onherroepelijk geacht te zijn ontvangen na voltooiing van de werkzaamheden zonder dat de Klant, ook al was hij afwezig tijdens de voltooiing van de werkzaamheden, een beroep kan doen op de aanwezigheid van niet-naleving of schijnbaar defect.

Waarborg

De beglazing wordt gegarandeerd volgens de voorwaarden van de beglazingsfabrikant die te vinden zijn in Bijlage 1 (de “Fabrieksgarantie”). Alle clausules, voorwaarden en garanties, behalve die uitdrukkelijk voorzien in deze Algemene Voorwaarden, in het RenoWindow-aanbod of in de Fabrieksgarantie of uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen met RenoWindow, zijn uitgesloten. Bovendien zijn bij het vervangen van slechts een deel van de beglazing onvermijdelijke kleurverschillen tussen nieuwe beglazing en bestaande beglazing mogelijk; RenoWindow kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor dergelijke kleurverschillen. Hoewel expert in de sector, kan RenoWindow de levensduur van het bestaande chassis, inclusief het hang- en sluitwerk en afdichtingen, niet aannemen. Als zodanig kan het niet worden gehouden van enige verplichting op dit gebied, of het nu gaat om een vermeende verplichting tot informatie, garantie of anderszins. De RenoWindow-garantie dekt geen zichtbare, verborgen of schijnbare defecten of glasbreuk veroorzaakt door iemand anders dan RenoWindow, oneigenlijk gebruik van het glas door iemand, noch problemen als gevolg van externe oorzaken, als gevolg van werkzaamheden uitgevoerd door de Klant, of het gebrek aan onderhoud van de beglazing door de Klant met de nodige zorgvuldigheid volgens de gebruikelijke voorschriften op dit gebied. In het geval van een defect dat aanleiding geeft tot garantie, zal RenoWindow de beglazing en / of werkzaamheden vervangen/uitvoeren die nodig zijn om dit te verhelpen, inclusief, indien nodig, de verwijderings- en installatiewerkzaamheden. Naast de hierboven genoemde uitsluitingen, is RenoWindow op geen enkele manier aansprakelijk: •    Voor interventies die niet in het Bod zijn inbegrepen en niet zijn gefactureerd; •    Voor alle schade die niet aan RenoWindow kan worden toegerekend, en in het bijzonder (i) die is veroorzaakt door opzettelijke of onopzettelijke wijzigingen of schade (kerven, snijden, inlopen, aanbrengen van films of vernissen), (ii) door de stabiliteit van het gebouw, ( iii) interne of externe mechanische of thermische krachten die de in de fabrieksgarantie genoemde normen overschrijden, (iv) weersomstandigheden die de in de fabrieksgarantie beschreven normen overschrijden, (v) het gebruik van chemicaliën en / of (iv) l ‘oneigenlijk gebruik of onderhoud van beglazing; en •    Voor alle schade die intrinsiek verband houdt met beglazingswerkzaamheden zoals schade aan kozijnen, gebroken glaslatten, schade aan plantages, gazons en andere tuinarrangementen, modder of krassen op de grond. In ieder geval is de aansprakelijkheid van RenoWindow jegens de Klant voor contractuele fout en voor extra contractuele fout beperkt tot het bedrag van het Aanbod.

Overmacht

Wanneer de uitvoering van de overeenkomst of een verplichting door overmacht wordt verhinderd, wordt de betrokkene verontschuldigd, mits hij redelijke inspanningen levert om zijn onvermogen om zo snel mogelijk te presteren te verhelpen en de uitvoering onverwijld te hervatten zodra een dergelijke oorzaak is verdwenen.

Bescherming van persoonsgegevens

De Klant wordt geïnformeerd over het beleid van verwerving, gebruik en bescherming van gegevens door RenoWindow, die gedetailleerd worden beschreven op het volgende adres: renowindow.be/pro/nl/privacybeleid.

Toepasselijk recht en geschillen

De contractuele relaties tussen partijen worden beheerst door het Belgische recht. Elk geschil tussen partijen moet worden voorgelegd aan de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar het gebouw het voorwerp uitmaakt van de betwiste beschikking.

Dank u !

Uw verzoek is geregistreerd en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.